Polityka prywatności

Ta aplikacja zbiera niektóre dane osobowe od swoich Użytkowników.

Ten dokument można wydrukować w celach informacyjnych za pomocą polecenia drukowania w ustawieniach dowolnej przeglądarki.

Właściciel i administrator danych

Benedykt Celiński Digital

Jaszowiecka 12/31

02-934 Warszawa, Polska  

Kontaktowy adres e-mail właściciela: bencelinskidigital@gmail.com

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród rodzajów danych osobowych, które ta Aplikacja zbiera samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, są: Elementy śledzące; Dane dotyczące użytkowania.

Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w konkretnych tekstach objaśniających wyświetlanych przed zebraniem danych.

Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez użytkownika lub, w przypadku korzystania Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Aplikacji. O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez tę Aplikację są obowiązkowe, a ich niepodanie może uniemożliwić tej Aplikacji świadczenie usług. W przypadkach, w których niniejsza Aplikacja wyraźnie stwierdza, że ​​niektóre Dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mogą nie przekazywać tych Danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Usługi.

Użytkownicy, którzy nie są pewni, które Dane Osobowe są obowiązkowe, mogą skontaktować się z Właścicielem

Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Aplikację służy do świadczenia Usługi wymaganej przez Użytkownika, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszej oraz w Polityce plików cookie, jeśli są dostępne. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie Dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji i potwierdzają, że posiadają zgodę osoby trzeciej na przekazanie Danych Właścicielowi.

Sposób i miejsce przetwarzania Danych

Sposoby przetwarzania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych. Przetwarzanie Danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami i trybami organizacyjnymi ściśle powiązane ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach Dane mogą być dostępne dla określonych rodzajów osób odpowiedzialnych za działanie tej Aplikacji (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak: podmiotom świadczącym usługi techniczne, listonoszom, dostawcom hostingu, firmom informatycznym, agencjom komunikacyjnym) wyznaczonym, w razie potrzeby, jako Przetwarzający Dane przez Właściciela. Zaktualizowaną listę tych stron można uzyskać od Właściciela w dowolnym momencie.

Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel może przetwarzać Dane osobowe dotyczące Użytkowników, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

- Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej określonych celów. Uwaga: Zgodnie z niektórymi przepisami Właściciel może mieć prawo do przetwarzania Danych Osobowych, dopóki Użytkownik nie sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu („rezygnacja”), bez konieczności polegania na zgodzie lub jakiejkolwiek innej z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których przetwarzanie Danych Osobowych podlega europejskim przepisom o ochronie danych;

- podanie Danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub wszelkich zobowiązań przedumownych;

- przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Właścicielu;

- przetwarzanie dotyczy zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi;

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela lub przez osobę trzecią.

W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże w wyjaśnieniu konkretnej podstawy prawnej przetwarzania, a w szczególności czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem koniecznym w celu zawarcia umowy.

Miejsce

Dane są przetwarzane w siedzibie Właściciela oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.W zależności od lokalizacji Użytkownika, transfery danych mogą wiązać się z przeniesieniem Danych Użytkownika do innego kraju niż ich własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania tak przekazanych Danych, Użytkownicy mogą zapoznać się z sekcją zawierającą szczegółowe informacje o przetwarzaniu Danych Osobowych. dowolna organizacja międzynarodowa podlegająca prawu międzynarodowemu publicznemu lub ustanowiona przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Właściciela w celu ochrony swoich Danych. Jeśli takie przekazanie ma miejsce, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednich rozdziałów niniejszego dokumentu lub zasięgnąć informacji u Właściciela, korzystając z informacji podanych w części kontaktowej.

Czas przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane. W związku z tym: Dane osobowe zbierane w celach związanych wykonania umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem są przechowywane do czasu pełnego wykonania tej umowy.Dane Osobowe zbierane w celu cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów Właściciela będą utrzymywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem. Właściciel może mieć prawo do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, ilekroć Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, na przykład tak długo, jak taka zgoda nie zostanie wycofana. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, gdy jest to wymagane w celu wykonania obowiązku prawnego lub na polecenie organu. Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Cele przetwarzania

Dane dotyczące Użytkownika są gromadzone, aby umożliwić Właścicielowi świadczenie Usługi, wypełnianie jego zobowiązań prawnych, odpowiadanie na żądania egzekucyjne, ochronę jego praw i interesów (lub jego Użytkowników lub osób trzecich), wykrywanie wszelkich złośliwych lub oszukańcze działania, a także: Analityka, Usługi Platformy i hosting, Mapowanie ciepła i rejestracja sesji oraz Zarządzanie tagami. Szczegółowe informacje na temat Danych Osobowych wykorzystywanych w każdym celu można znaleźć w sekcji „Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych”.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe zbierane są w następujących celach i przy korzystaniu z następujących usług:

 • Analityka
 • Mapy cieplne i nagrywanie sesji użytkownika
 • Usługi platformy i hosting
 • Zarządzanie tagami

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mogą wykonywać określone prawa dotyczące swoich Danych przetwarzanych przez Właściciela. W szczególności Użytkownikom przysługuje prawo do:

 • Wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo do wycofania zgody, jeżeli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w dedykowanej sekcji poniżej.
 • Uzyskania dostępu do danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię Danych podlegających przetwarzaniu.
 • Weryfikacji i prośby o sprostowanie. Użytkownicy mają prawo do weryfikacji poprawności swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia.
 • Ograniczania przetwarzania swoich Danych. Użytkownicy mają prawo, w określonych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał jego Danych w innym celu niż ich przechowywanie.
 • Usunąć lub w inny sposób usunąć swoje dane osobowe. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do uzyskania usunięcia swoich Danych od Właściciela.
 • Odbioru swoich danych i przekazania ich innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo do otrzymywania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. Postanowienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, umowy, której Użytkownik jest częścią, lub jej zobowiązań przedumownych.
 • Złożenia skargi. Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu poprzez podanie podstawy związanej z jego szczególną sytuacją uzasadniającą sprzeciw. Użytkownik musi jednak wiedzieć, że w przypadku przetwarzania jego Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania bez podania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe w celach marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak skorzystać z tych praw

Wszelkie prośby o skorzystanie z praw Użytkownika można kierować do Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie . Żądania te mogą być realizowane bezpłatnie i zostaną rozpatrzone przez Właściciela tak szybko, jak to możliwe, zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Dodatkowe informacje o zbieraniu i przetwarzaniu Danych

Czynności prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela do celów prawnych w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej Aplikacji lub związanych z nią Usług.Użytkownik oświadcza, że ​​ma świadomość, że Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów publicznych.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych

Użytkownika Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza Aplikacja może dostarczać Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące poszczególnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych osobowych na żądanie.

Dzienniki i konserwacja systemu

Do celów obsługi i konserwacji, ta Aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki, które rejestrują interakcję z tą Aplikacją (Dzienniki systemowe) wykorzystują w tym celu inne Dane Osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących t o gromadzenie lub przetwarzanie Danych Osobowych można w dowolnym momencie zażądać od Właściciela. Proszę zapoznać się z danymi kontaktowymi na początku tego dokumentu.

W jaki sposób obsługiwane są żądania „Nie śledź”

Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Nie śledź”. Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta, honoruje żądania „Nie śledź”, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Zmiany w polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w tej Aplikacji i/lub - o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne - wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem wszelkich dostępnych danych kontaktowych do Właściciela. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, powołując się na datę ostatniej modyfikacji podaną na dole. Jeżeli zmiany wpłyną na czynności przetwarzania dokonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel zbierze nową zgodę od Użytkownika, o ile będzie to wymagane .

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami — w tym osobistym numerem identyfikacyjnym — umożliwiają identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane dotyczące użytkowania

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Aplikacji (lub usług stron trzecich zatrudnionych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, sposób przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący stan odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), kraj pochodzenia , funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji odwiedzanych stron i innych parametrów dotyczących systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej Aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, jest zbieżna z Podmiotem danych.

Podmiot danych

Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Podmiot przetwarzający dane (lub Inspektor danych)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot przetwarzający Dane Osobowe w imieniu Administratora, jak opisano w niniejszej polityce prywatności.

Administrator danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych, w tym środków bezpieczeństwa dotyczących działania i korzystania z tej Aplikacji. Administrator Danych, o ile nie określono inaczej, jest Właścicielem tej Aplikacji.

Ta aplikacja

Sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Usługa

Usługa świadczona przez tę Aplikację zgodnie z warunkami względnymi (jeśli są dostępne) i na tej stronie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia w niniejszym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cookies

Cookies to Trackery składające się z niewielkich zestawów danych przechowywanych w przeglądarce Użytkownika.

Tracker

Tracker wskazuje dowolną technologię – np. Cookies, unikalne identyfikatory, sygnalizatory web beacon, wbudowane skrypty, e-tag i odcisk palca – umożliwiające śledzenie Użytkowników, na przykład poprzez uzyskiwanie dostępu lub przechowywanie informacji na urządzeniu Użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej Aplikacji, o ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej.

Najnowsza aktualizacja: 18 maja 2022 r.

iubenda przechowuje te treści i gromadzi wyłącznie dane osobowe kiedy jest to absolutnie konieczne.